Algemene voorwaarden

Clarus houdt maatschappelijke zetel op het adres Rooigem 1, 8310 Brugge (België). Clarus is geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0471.786.917. Contact kan via info@clarus.biz.

Voor het gebruik van onze website gelden volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendom

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Clarus of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Clarus de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Informatie website

Ondanks de uiterst gehanteerde zorgvuldigheid geeft Clarus geen enkele garantie betreffende de aangeboden informatie, beschikbaarheid, toegang en gebruik van deze website. De gebruiker aanvaardt dat toegang tot en het gebruik van deze website, alsmede het gebruik van de op deze website geboden informatie, volledig op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt. Clarus wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade, kosten, vergoedingen of misgelopen inkomsten welke direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van deze website. Clarus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Toepassing

Elke gebruik van de website van Clarus en/of van de onderdelen van de Clarus Marktplaats leidt tot een verkoopovereenkomst en tot een verwerkersovereenkomst.

Wie gebruik maakt van onze website en onderliggende diensten wordt geacht meerderjarig te zijn en verklaart zich akkoord met onze onderliggende voorwaarden.

Al onze prijzen staan vermeld in euro en zijn exclusief 21% BTW. Clarus houdt zich het recht voor om op elk moment de getoonde prijzen en productinformatie te kunnen wijzigen of corrigeren.

Privacy

Zie ons privacybeleid

Electronisch bewijs en scheidbaarheid

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun onderlinge relaties het electronisch bewijs (zoals e-mail bvb).

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Clarus en haar klanten is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.